- Można sądzić, że w Zakładzie Pogrzebowym na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w pewnych okresach, przechowywanych jest więcej niż sześć osób zmarłych. Ponadto, można sądzić, że niektóre w niedozwolonych warunkach - pisze poseł Czesław Hoc i wnosi o pilną kontrolę.

 

Pełna treśc pisma Czesława Hoca ws. zakładu pogrzebowego działającego na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:

 

 

Kołobrzeg, dn. 02.07.2015r. 

 
Szanowny Pan
Marek Posobkiewicz
p. o. Głównego Inspektora Sanitarnego
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
oraz
Szanowny Pan
Marek Tałasiewicz
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
W oparciu o art. 20 ustawy z dn. 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora wnoszę do Wojewody Zachodniopomorskiego jako podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego koordynującego i nadzorującego działalność organów Inspekcji Sanitarnych, a także sprawującego nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktyki zakażeń szpitalnych - o kompleksową kontrolę działalności Zakładu Pogrzebowego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, a w szczególności merytorycznej oceny kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w dniach 6 i 27 marca 2015 roku. 
Do mojego biura poselskiego wpłynęła obszerna dokumentacja od jednego z radnych Rady Miejskiej w Kołobrzegu o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Zakładu Pogrzebowego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, głównie dotyczące przechowywania zwłok.
Radny Rady Miejskiej w Kołobrzegu, wskazał na wynik kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Kołobrzegu z przeprowadzonej w dniu 06 marca 2015 r. w Zakładzie Pogrzebowym dotyczącej postępowania ze zwłokami oraz kontroli przeprowadzonej w dniu 27 marca 2015 r. w Zakładzie Patomorfologii w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. Otóż, opinia PPIS w Kołobrzegu była pozytywna, pomimo następujących fragmentów w treści protokołu pokontrolnego: „(…) w Zakładzie Patomorfologii znajduje się chłodnia dwukomorowa z sześcioma miejscami do przechowywania zwłok, w której wg oświadczenia (…) przestawiając półki można uzyskać dodatkowe dwa miejsca do przechowywania zwłok. Również w sali sekcyjnej, która posiada klimatyzację można w razie wystąpienia potrzeby przechować w odpowiednich warunkach i temperaturze zwłoki. Przedstawiono również umowę zawartą pomiędzy P.U.H. „AVA” (…) a „ARMAR” z Białogardu na wzajemne udostępnienie miejsc w chłodni w razie takiej potrzeby”.
Tak więc, można sądzić, że w Zakładzie Pogrzebowym na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w pewnych okresach, przechowywanych jest więcej niż sześć osób zmarłych. Ponadto, można sądzić, że niektóre w niedozwolonych warunkach. Radny Rady Miejskiej zwraca także uwagę na wynik kontroli w dniach 17 i 18 marca 2015 r. (RS/DP/12/2015) przeprowadzonej przez Komisję Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu powołanej na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szpitala nr 10/15. Oto niektóre jej stwierdzenia: 1/Dzierżawca Zakładu Patomorfologii prowadzi Książkę sekcji szpitalnych i prokuratorskich w sposób nieczytelny, niekompletny i niesystematyczny (brak wypełnionych niektórych rubryk); 2/Na 85 sprawdzonych Kart skierowania zwłok z oddziałów szpitalnych do zakładu Patomorfologii, aż w 43 kartach nie było wypełnionych przez obsługę Zakładu Patomorfologii punktu 6 i 7, czyli godziny przyjęcia zwłok osoby zmarłej oraz imienia, nazwiska i podpisu osoby przyjmującej zwłoki osoby zmarłej do chłodni; 3/Dzierżawca od momentu przejęcia podmiotu dzierżawy nie poczynił żadnych nowych inwestycji, remontów, ulepszeń i modernizacji związanych z prowadzona działalnością. Ponadto, nakazano: - doprowadzenie pomieszczenia nr 4 po windzie do stanu użytkowania zgodnie z aktualnymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz - nakazano rozwiązanie umowy użyczenia pomieszczeń chłodni zawartej z firmą „ARMAR” z Białogardu.
Zważywszy na powyższe, zachodzi pilna i zasadna kontrola tak funkcjonowania Zakładu Pogrzebowego na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu pod względem przestrzegania przepisów sanitarnych, a także przepisów ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jak również dokonania fachowej oceny treści protokołu pokontrolnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w aspekcie niedopełnienia obowiązków służbowych.
1/Do wiadomości: Tomasz Tamborski -  Starosta Kołobrzeski, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, ul. Plac Ratuszowy 1; 78-100 Kołobrzeg

 

Czesław Hoc

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn