×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

W środę 4 października 2017 r. odbyło się posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, który rozpatrzył następujące wnioski:1. Wniosek w sprawie zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej i ul. Poznańskiej w Kołobrzegu, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Istniejące rozwiązanie zostało przeanalizowane i wybrane jako optymalne, na ul. Poznańskiej stoi aktualnie znak B-20, a na ul. Bydgoskiej znak D-1, dodatkowo ustawione jest lustro drogowe w kierunku ul. Bydgoskiej, a obydwie ulice znajdują się w strefie zamieszkania – znak D-40 (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).
2. Wniosek Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu w sprawie braku widoczności na wyjeździe z WSPL i montażu lustra drogowego, zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. ZDP w Kołobrzegu poinformował, że dokonał przeglądu oznakowania ścieżki rowerowej i znak C-13a kończący ścieżkę rowerową zostanie zdemontowany.
3. Wniosek w sprawie znaku B-25 (zakaz wyprzedzania) na ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu, zespół zadaniowy zaopiniował przedmiotowy wniosek pozytywnie. ZDP w Kołobrzegu wprowadzi zmianę organizacji ruchu.
4. Wniosek w sprawie umożliwienia wyjazdu w lewo z posesji i przekraczania linii P-4 (linia podwójna ciągła) na ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Na ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie oznakowanie poziome zostało zaprojektowane i dostosowane do istniejących przepisów, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych wykonano azyle i normatywne długości oznakowania poziomego.
5. Wniosek w sprawie wykonania oznakowania pierwszeństwa przejazdu na połączeniu drogi gminnej ul. Akacjowej z drogą powiatową ul. Rolną w Ustroniu Morskim – negatywnie. W listopadzie 2016 roku temat ten był omawiany przez zespół zadaniowy i ustalono, że zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Zgodnie z powyższym nie oznakowuje się skrzyżowań drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej.
6. Wniosek w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Rolnej w Ustroniu Morskim – podtrzymuje wcześniejsze stanowisko.
7. Wniosek w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Rolnej w Ustroniu Morskim – negatywnie, z informacji udzielonych przez pracownika KPP w Kołobrzegu wynika, że przeprowadzane tam są kontrole prędkości oraz w ostatnich latach nie odnotowano kolizji i wypadków drogowych. Po analizie natężenia ruchu oraz geometrii drogi uznano, że nie jest zasadny montaż progu zwalniającego.
8. Wniosek w sprawie wykonania drugiego pasa ruchu na ul. VI Dywizji Piechoty w Kołobrzegu dotyczy drogi wojewódzkiej i zostanie przekazany do ZZDW w celu rozpatrzenia przez zarządcę drogi.
9. Wniosek w sprawie poprawy widoczności na wyjeździe z ul. Krótkiej na ul. Wojska Polskiego w Charzynie zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. ZDP w Kołobrzegu skoryguje połączenie ul. Krótkiej z ul. Wojska Polskiego w Charzynie.
10. Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca Kołobrzegu w sprawie umożliwienia Taxi zatrzymania się do 1 minuty w celu wysadzenia lub odbioru pasażera przed ośrodkami w Kołobrzegu, zespół zadaniowy zaopiniował przedmiotowy wniosek negatywnie. Obowiązująca organizacja ruchu na terenie miasta wynika z analizy ruchu drogowego i potrzeb zapewnia bezpieczeństwa ruchu. W przypadku braku możliwości zatrzymania na drodze należy zatrzymać się na terenie ośrodka, do którego dowożony czy odbierany jest pasażer.
11. Wniosek mieszkańca Kołobrzegu w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego A-7 i C-2 na rondzie Europejskim zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Urząd Miasta Kołobrzeg dokona zmiany organizacji ruchu.
12. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wymalowania miejsc postojowych pod kątem 45 stopni po lewej stronie ul. Katedralnej na odcinku od ul. Mariackiej do ul. Rzecznej w Kołobrzegu zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Aktualna ilość pojazdów parkujących po lewej stronie to około 20, po zmianie sposobu parkowania na skośny ta ilość zwiększy się do około 25 miejsc z uwagi na potrzebę wykonania pola martwego przed przejściem dla pieszych, ponadto większe pojazdy (busy, małe samochody dostawcze, samochody firm kurierskich) mogłyby całkowicie przyczynić się do zablokowania przejazdu ww. ulicą. Znacznie też utrudni to włączenie się pojazdów osobowych stojących za większym samochodem z powodu braku widoczności. Obecna organizacja ruchu jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.
13. Wniosek w sprawie wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul. I Armii Wojska Polskiego oraz ul. Zwycięzców – negatywnie. Aktualna organizacja ruchu przewiduje ul. I Armii Wojska Polskiego jako wjazdową do centrum miasta, a ul. Zwycięzców jako wyjazdową, ponadto cała infrastruktura zostało dostosowana do drogi jednokierunkowej. Urząd Miasta Kołobrzeg poinformował, że posiada projekt przebudowy ul. Zwycięzców, który przewiduje zachowanie ruchu jednokierunkowego.
14. Wniosek w sprawie zmiany oznakowania pasów ruchu na ul. Kupieckiej przed sygnalizacją świetlną – negatywnie. Obowiązująca organizacja ruchu jest optymalna i ze względu na duże natężenie ruchu drogowego i małą przepustowość sygnalizacji świetlnej tworzą się zatory drogowe na ul. Unii Lubelskiej.
15. Wniosek w sprawie zorganizowania ruchu pieszych na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej z ul. Solną poprzez zatrudnienie osoby przeprowadzającej ludzi przez ulice – negatywnie. Aktualnie Urząd Miasta Kołobrzeg prowadzi przebudowę dróg w strefie nadmorskiej i związku z tym zadaniem zostanie też przebudowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym na ul. Zdrojowej z ul. Solną i ul. Reymonta w Kołobrzegu.
16. Wniosek w sprawie ograniczenia ruchu na ul. Mickiewicza, ul. Portowej, ul. Towarowej, ul. Spacerowej, ul. Morskiej, ul. Obrońców Westerplatte – negatywnie. Do czasu wybudowania parkingów buforowych w Kołobrzegu nie należy wyłączać z ruchu ulic na terenie miasta Kołobrzeg.
17. Wniosek w sprawie odwrócenia ruchu jednokierunkowego na ul. Brzozowej oraz ul. Mariackiej w Kołobrzegu zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Obecne rozwiązanie zostało dokładnie przeanalizowane przy wprowadzaniu aktualnej organizacji ruchu. Odwrócenie ruchu utrudniłoby dojazd do ul. Wąskiej ponadto osoba chcąca dojechać do ul. Wąskiej musiałaby przejechać ul. Brzozową, ul. Narutowicza i ul. Mariacką by dojechać do ul. Wąskiej co spowodowałoby, że kierowca zamiast skrócić drogę dojazdową będzie musiał jej nadłożyć.
18. Wniosek w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej, ul. Kupieckiej i ul. Kamiennej w Kołobrzegu dotyczy drogi krajowej i zostanie przekazany do GDDKiA w celu rozpatrzenia przez zarządcę drogi.
19. Wniosek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu dotyczy drogi krajowej i zostanie przekazany do GDDKiA w celu rozpatrzenia przez zarządcę drogi.
20. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wykonania miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na parkingu RCK w Kołobrzegu zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Urząd Miasta Kołobrzeg poinformował, że miejsce to zostanie wyznaczone.
21. Wniosek w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości zamontowania progu zwalniającego w miejscowości Ząbrowo zespół zadaniowy podtrzymuje swoje negatywne stanowisko. Sytuacja zostało przeanalizowana kompleksowo. Cytując uzasadnienie: „Drogą powiatową nr 3318Z poruszają się pojazdy ciężarowe obsługujące lokalne firmy i mieszkańców oraz kursuje linia autobusowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej. Droga powiatowa w miejscowości Ząbrowo posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo dobrym stanie o szerokości 6 m. Aktualne ograniczenie prędkości oraz geometria drogi pozwalają ocenić kierowcy drogę i jej otoczenie. Z uwagi na powyższe nie wskazany jest montaż progu zwalniającego.” Z informacji udzielonych przez pracownika KPP w Kołobrzegu w ostatnich latach nie odnotowano kolizji i wypadków drogowych w miejscowości Ząbrowo.
22. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu w sprawie ustawienia znaków A-20 na ul. Jana Pawła II oraz ul. I Armii Wojska Polskiego zespół zaopiniował pozytywnie. Urząd Miasta Kołobrzeg dokona zmiany organizacji ruchu.
23. Wniosek Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Jerzego w Kołobrzegu zespół zadaniowy zaopiniował większością głosów pozytywnie lokalizację progu zwalniającego na wysokości klatki 8D. Urząd Miasta Kołobrzeg dokona zmiany organizacji ruchu.
24. Po rozpatrzeniu wniosku Radnych Gminy Kołobrzeg w sprawie oznakowania ul. Wakacyjnej w Zieleniewie poprzez ograniczenie prędkości oraz wykonanie dwóch progów zwalniających zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Ograniczenie prędkości obowiązujące na ul. Wczasowej w Zieleniewie to 50 km/h (teren zabudowany) droga przebiega przez użytki rolne i posiada nawierzchnię z płyt betonowych, na dalszym odcinku posiada nawierzchnię z kostki polbruk oraz ciąg pieszo – rowerowy oddzielony od jezdni.
25. Wniosek w sprawie ograniczenie prędkości do 30 km/h na drodze gminnej w Przećminie zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Droga ta prowadzi do posesji i wykonana jest z płyt betonowych, znajduje się na terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Aktualne ograniczenie prędkości oraz geometria drogi pozwalają poprawnie ocenić kierowcy drogę i jej otoczenie.
26. Wniosek w sprawie oznakowania dróg gminnych zespół zadaniowy pozostawił wystąpić o doprecyzowanie rodzaju oznakowania.
27. Wniosek w sprawie zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Matejki z ul. Żurawią w Kołobrzegu zespół zaopiniował pozytywnie.
28. Wniosek w sprawie ustawienia znaku B-35 z tabliczką T-20 na ul. Aleksandra Ogińskiego w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg sprawdzi z czego wynika potrzeba wprowadzenia znaku zakazu i przedstawi uzasadnienie w późniejszym terminie.
 
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook