×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

We wtorek 19 grudnia 2017 roku na XXXIII Sesji w Centrum Kształcenia Praktycznego Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2018. Co roku Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.


[hdvs videoid=4578]

Dochody zaplanowane są w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na bieżące i majątkowe. Wydatki zaplanowane są na realizację zadań w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto planuje się i dochody i wydatki na lata przyszłe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 
Budżet powiatu musi być zbilansowany:
DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY
Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
Projekt uchwały budżetowej przedstawił Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. W swoim wystąpieniu wskazywał, że dochody powiatu rosną zbyt wolno, natomiast wydatki niewspółmiernie szybko, mając na myśli wydatki obligatoryjne, które powiat musi realizować, a ich zakres z roku na rok się rozszerza.
Dochody i wydatki w roku 2018
Dochody budżetu - 97 119 958 zł
w tym:
dochody bieżące - 91 982 958 zł,
dochody majątkowe - 5 137 770 zł.
W roku 2018 planujemy dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 450 000 zł (nieruchomość przy ul. Kamiennej oraz działki w Gościnie).
 
Główne źródła dochodów:
subwencje - 45% dochodów,
dotacje - 15%,
udziały PIT, CIT - 21%,
dochody własne - 19%.

Dochody ogółem będą mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania od roku 2017 o 3,47 %, przede wszystkim z tytułu dotacji, z racji zakończonych inwestycji, których dofinansowanie zewnętrzne było stosunkowo wyższe niż planowane na rok 2018.
Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 4 670 000 złotych, z tego 49% z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.
Dochody tzw. "znaczone" - stanowią aż 60%, pozostałe 40% to dochody własne, w tym 19% - wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Wydatki powiatu na 2018 rok zaplanowano na łączną kwotę 94 519 958 zł. 
Podział wydatków:
inwestycje – 7%,
wynagrodzenia i pochodne – 60%,
dotacje dla jednostek – 10%,
pozostałe wydatki bieżące – 23% .

Podział wydatków według zadań:
oświata – 48%,
sfera społeczna – 19%,
Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 16%,
drogownictwo – 9%,
inspekcje, straże – 5%,
kultura fizyczna – 4%

Wydatki roku 2018 będą niższe od przewidywanego wykonania na rok 2017 o 7,75%, co jest wynikiem obniżonych środków na inwestycje.
 
Przed nami 7 inwestycji w różnych obszarach, w tym:
- Infrastruktura drogowa – Przebudowa ulicy Karlińskiej w Gościnie, budowa ścieżki rowerowej przy ul. Starynowskiej, wykonanie dokumentacji na chodnik w Białokurach, wykupy gruntów oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji wspólnych inwestycji z gminami (chodniki, zatoki autobusowe) – ponad 4 100 000 zł.
- Boiska sportowe – przebudowa boiska przy ZSO im. M. Kopernika – ponad 2 500 000 zł.
- Zakupy sprzętu informatycznego – Starostwo – 42 000 zł
Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 60% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 2 600 000 zł.
Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.  Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: cała sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2018 wynosi – ponad 5 380 000 zł, w tym finansowanie z budżetu Wojewody na program 500+ - 696 000. zł. Można też wymienić wiele innych, np. wspomaganie jednostek oświatowych o 1 500 000 zł czy wspieranie instytucji pożytku publicznego, które realizują zadania własne powiatu w kwocie 697 314 zł.
- Zdaję sobie sprawę, że wiele zadań nie znalazło się w projekcie budżetu, ale angażując tak wysokie środki na inwestycje oraz na działalność bieżącą, nie jesteśmy w stanie sfinansować pozostałych inwestycji zgłaszanych do budżetu. Wprowadziliśmy te, na które jest szansa na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Budżet jest bardzo napięty, ale zapewniam, że przy zachowaniu rozsądku i dyscypliny, zaplanowane zadania oraz obligatoryjne obowiązki będą wykonane  - mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski
Budżet na 2018 rok jest podstawowym dokumentem, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej powiatu. Jest to dokument obejmujący rok budżetowy, ale jednocześnie stanowi fragment planu osiągania celów, których pełna realizacja przewidziana jest na kilka kolejnych lat. 
Budżet został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 14 głosów za oraz 5 wstrzymujących się.


Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook