×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

8 czerwca odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. W pierwszej części obrad najwięcej uwagi poświęcono sprawom związanym z przygotowaniem gminy do sezonu letniego 2018 roku. Większością głosów wójt Jerzy Kołakowski otrzymał absolutorium za 2017 rok.Informacje ze swojej działalności przedstawili zaproszeni goście: z Komendy Powiatowej Policji z Kołobrzegu, Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu, oraz kierownik obsługi plaży w Ustroniu Morskim. Relację z przygotowań do wakacji zdali również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik referatu promocji i rozwoju oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
Po przerwie, sekretarz gminy, Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informację o przeprowadzonych przetargach. Kolejne
sprawozdanie, tym razem z wykonania budżetu za 2017 r. i opinię RIO zaprezentowała skarbnik, Katarzyna Kruszyńska. Swoje opinie w tej sprawie wygłaszali : przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Komisji Budżetu, oraz przedstawiciele klubów radnych, a potem na sali sesyjnej toczyła się dyskusja. W wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 r., w tym udzielenia wójtowi gminy absolutorium za rok ubiegły, radni wypowiedzieli się następująco: 8 za, 6 przeciw, a 1 wstrzymujący się od głosu. Tym samym większością głosów wójt Jerzy Kołakowski otrzymał absolutorium za 2017 r. - Składam serdeczne podziękowania za udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu – mówił wójt. Głos zabrał także przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab, dziękując gospodarzowi naszej gminy za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu.
W kolejnej części sesji radni przyjęli 15 uchwał, w tym:
– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności ;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024;
– w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie;
– w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości;
- w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim;
– w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim;
– w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości ;
– w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;
– w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;
– w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na parkingach niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;
– w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;
- rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie.
Na zakończenie obrad, radni zapoznali się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w 2017r. Wysłuchali sprawozdania wójta z
działalności w okresie międzysesyjnym. W tej części sesji był też czas na głos mieszkańców, interpelacje oraz zapytania radnych.
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook