Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza kołobrzeskich seniorów  do udziału w programie osłonowym obejmującym korzystanie z dostępu do tzw. opieki na odległość za pośrednictwem teleopaski (teleopieka). Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Warunki udziału w programie

Z usługi teleopieki korzystać mogą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki: są mieszkańcami Kołobrzegu w wieku 65 lub więcej lat, mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom seniora.  

Udział w programie wymaga podania wszystkich danych osobowych, które są niezbędne do objęcia seniora usługą opieki na odległość. Odmowa podania danych wyklucza świadczenie teleopieki.  

Weryfikacji spełnienia kryteriów uczestnictwa w programie dokonają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie zgłoszeń składanych przez seniorów. Uczestnictwo w programie następuje w kolejności składania zgłoszeń. Usługa teleopieki jest nieodpłatna, a udzielenie wsparcia nie zależy od wysokości dochodów seniora (w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.

 Zgłoszenia do udziału w programie

Zgłoszenia składać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 – sekretariat, pokój nr 116 lub skrzynka podawcza w holu głównym, lub elektronicznie – e-mail: sekretariat@mops.kolobrzeg.pl. Informację o potrzebie objęcia usługą opieki na odległość można zgłaszać telefonicznie w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w godzinach 7.30 – 15.30 – nr telefonu 94 35 52 300 (sekretariat), lub przez ogólnopolską infolinię – nr telefonu 22 505 11 11. W takiej sytuacji pracownik MOPS w Kołobrzegu skontaktuje się telefonicznie z seniorem w celu ustalenia terminu złożenia zgłoszenia. 

 

 

Program osłonowy jest realizowany i finansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus Wsparcia Seniorów 2022.