Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plany inwestycyjne i remontowe dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2021 roku.

Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu. Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na rok 2021:

- Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu – projekt oczekuje na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu akceptacji przez ministerstwo i Prezesa Rady Ministrów, Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do realizacji zadania. Wartość inwestycji to kwota 3 720 000 złotych. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni, budowie ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowie chodników. Ulica zyska nowe oznakowanie i elementy małej architektury.

- Przebudowa ul. Głównej w Dygowie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie czekamy na decyzję w sprawie dofinansowania. Wartość zadania to kwota 7 200 000 złotych.

- Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie czekamy na decyzję dot. dofinansowania. Wartość zadania to kwota 4 000 000 złotych.

- Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej (od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Lazurową) – zadanie realizowane wspólnie z Miastem Kołobrzeg. Obecnie czekamy na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

Plany dotyczące realizacji zadań projektowych:

- Projekt przebudowy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu – projekt w trakcie realizacji.

- Projekt przebudowy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

- Projekt przebudowy ul. Witosa w Kołobrzegu.

- Projekt przebudowy ul. Szczecińskiej w Zieleniewie.

- Projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej – kolejny etap od ul. Lazurowej do pętli autobusowej w Korzyścienku i połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez radnych i mieszkańców.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania: remonty cząstkowe nawierzchni, wymiana oznakowania pionowego, odświeżenie oznakowania poziomego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające), podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym, naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych, wykonanie nasadzeń zastępczych, utrzymanie obiektów mostowych, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie poboczy drogowych, pomiary ruchu na drogach powiatowych.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn