Z uwagi na konieczność doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno - merytorycznej przez Instytucję Finansującą, Urząd Gminy prosi tych, którzy złożyli zapotrzebowanie na laptopa i stosowne oświadczenia, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia dodatkowych dokumentów:

1) udokumentowanie zamieszkania ucznia na terenie Gminy Kołobrzeg (np. legitymacja szkolna) oraz

2) dokumenty poświadczające:

a) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka / babci, pradziadka / prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.) - przekazywane do wglądu oryginału dokumentu upoważnionemu pracownikowi Gminy;

b) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka / babci, pradziadka / prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, z Archiwum Państwowego w Koszalinie lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne);

c) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym - od szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej.

Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

Dodatkowo dostępne są do pobrania trzy druki formularzy, które należy wypełnić i łącznie dokumentami wymienionymi w niniejszym piśmie dostarczyć do Urzędu Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a osobiście.

Załączniki

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn