Do 13 kwietnia br. przedłużona została tymczasowo przywrócona kontrola na granicy wewnętrznej, co oznacza, że granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą w dalszym ciągu można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Zostają utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski i zaostrza się zasady obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających polską granicę.

Gdzie można przekroczyć polską granicę?

Granicę wewnętrzną można przekraczać:

na granicy z Niemcami:

- przez przejścia drogowe - Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;

- w ruchu pieszym - Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą; na granicy z Litwą: Budzisko, Ogrodniki;

na granicy ze Słowacją:

Barwinek, Chyżne;

na granicy z Czechami:

- przez przejścia drogowe - Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy;

- w ruchu pieszym - Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą ruch graniczny został znacznie ograniczony. Granicę polsko-rosyjską będzie można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej.

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kto jest poddawany kontroli sanitarnej na granicy?

Kontroli sanitarnej jest poddawana każda osoba przekraczająca polską granicę. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze odbierają od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikują zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości. Osoby przekraczające granicę z Rosją, Ukrainą i Białorusią nie muszą wypełniać kart lokalizacyjnych. Informacje umożliwiające szybkie dotarcie do każdego podróżnego wraz z adresem kwarantanny wprowadzane są do bazy danych w trakcie kontroli granicznej.

Kto musi odbyć kwarantannę?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Informacje te przekazywane są służbom sanitarnym.

Czy osoby, które mieszkają w Polsce lub kraju sąsiednim i pracują po drugiej stronie granicy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę?

Osoby mieszkające w Polsce lub kraju sąsiednim, które pracują po drugiej stronie granicy, są zwolnione z kwarantanny tylko do czwartku! Od piątku 27 marca - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – będą poddawane 14-dniowej obowiązkowej kwarantannie.

Czy kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów są poddawani kontroli na granicy i podlegają kwarantannie?

Kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów, przekraczający granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, są zwolnieni z kontroli. Dotyczy to zarówno z kontroli granicznej, jak i - za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego - kontroli sanitarnej. Decyzja MSWiA jest podyktowana koniecznością zapewnienia płynności dostaw. Kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów nie podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski Więcej szczegółów: https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych/

Czy Straż Graniczna wydaje zaświadczenie o skierowaniu na kwarantannę?

NIE, Straż Graniczna NIE WYDAJE na granicy zaświadczeń o skierowaniu na kwarantannę. Pracownik może telefonicznie powiadomić pracodawcę o nieobecności i w ciągu 3 dni po zakończeniu kwarantanny dostarczyć pracodawcy oświadczenie, które będzie stanowić usprawiedliwienie nieobecności. Więcej w §3 rozporządzenia ministra zdrowia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491 Osoba, która przekracza polską granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym, od 27 marca 2020 r. może wystąpić z wnioskiem do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Więcej w § 2 rozporządzenia ministra zdrowia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522

Czy Straż Graniczna może skrócić kwarantannę?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Za: www.morski.strazgraniczna.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn