Wojewoda Zachodniopomorski uchylił zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące funkcji kortów tenisowych. O to zabiegali radni J. Woźniak, K. Plewko i R. Brączyk.

Jest ciąg dalszy głośnej uchwały dotyczącej planu zagospodarowana przestrzennego dla Uzdrowiska. Dokładnie zapisów dotyczących kortów tenisowych. Wojewoda Zachodniopomorski 4 czerwca wydał rozstrzygnięcie nadzorcze i uchylił te zapisy. 

Chodzi o tereny zielone, które zaplanowano na poziomie nie mniejszym niż 0%. Korty znajdują się w rejestrze zabytków jako teren parku i wojewoda uznał plan w tej części za niespójny z innymi zapisami. 

Przypomnijmy na takie zapisy ale też na rozszerzenie funkcji kortów o gastronomię i handel, nie zgadzali się radni Woźniak, Plewko i Brączyk, którzy interweniowali w tej sprawie u wojewody. Według skarżących radnych najlepszym i zabezpieczającym korty rozwiązaniem jest przywrócenie poprzednich zapisów, gdzie funkcja gastronomiczna jest tylko niewielkim dodatkiem. I po decyzji wojewody tak właśnie będzie. 

Dodatkowo wojewoda uchylił zapisy dotyczące reklam.

 

Przedstawiamy także stanowisko Urzędu Miasta.

07.06.2021 r. wpłynęło do Urzędu Miasta rozstrzygnięcie Nadzorcze

Wojewody dotyczące zmian w planie Uzdrowisko Wschód. Między innymi Wojewoda stwierdził nieważność ustaleń dla terenu stanowiącego korty tenisowe. Tym samym dla tego obszaru nadal będzie obowiązywał plan z 2008 r.

Wojewoda w uzasadnieniu stwierdził zachodzącą sprzeczność pomiędzy określonym w zmianie planu minimalnym wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej, a wytycznymi dla strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego. Chodzi o zapisy dotyczące ochrony układu zieleni i drzewostanu. Proponowana zmiana w planie zakładała, że na kortach może nie być powierzchni biologicznie czynnej - przy czym usunięcie istniejącego drzewostanu byłoby możliwe tylko ze względów bezpieczeństwa i wprowadzenia nasadzeń zastępczych.

Obecnie analizujemy na ile niekorzystne dla Miasta może być rozstrzygnięcie Wojewody i możliwości ewentualnego jego zaskarżenia.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nie będzie miało wpływu na pozostałe zaproponowane zmiany w planie i nie będzie stało na przeszkodzie realizacji zamierzeń Miasta na przykład przy realizacji punktów handlowych.

 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn