Prezydent Anna Mieczkowska, wraz z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji, podpisali umowy na realizację zadań publicznych. 

Zadania publiczne, często nazywane po prostu społecznymi kreują lepsze warunki do życia i rozwoju dla naszych mieszkańców. Realizatorzy podejmują działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wspierają aktywność wspomagającą działalność naszych społeczności, naukę, edukację, a także promocję i organizację wolontariatu. 

Łączna kwota podpisanych umów to 117 600,00 zł.

1. Stowarzyszenie Viktoria Dla Osób z Chorobą Nowotworową. – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie mieszkańców Kołobrzegu i ich rodzin. Zapewnienie osobom dotkniętym chorobą Nowotworową i ich rodzinom specjalistycznych usług medycznych (opieka pielęgniarska)”.

2. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu. „Nie ma gadania, zabieramy się do działania – Na zdrowie!” Zwiększenie postaw prozdrowotnych wśród członków „Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących” a także promocja i ochrona zdrowia osób z niepełnosprawnością wzroku.

3. Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. – Promocja i ochrona zdrowia na rzecz osób z różnych grup wiekowych.

4. Stowarzyszenie Amazonek. „Mam haka na raka” Prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej z elementami jogi dla członkiń Stowarzyszenia po leczeniu raka piersi. Wykonywanie masażu, drenażu limfatycznego. Rehabilitacja psychologiczna.

5. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” – Realizacja zajęć hipoterapeutycznych jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg. „Aktywni - dla zdrowia” zadanie dedykowane jest osobom niewidomym i słabowidzącym z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku mieszkańców Gminy Miasta Kołobrzeg. Priorytetem są działania ukierunkowane na aktywność fizyczną, poprawę kondycji psychofizycznej, integrację oraz doskonalenie umiejętności i nawyków zdrowego stylu życia u osób z uszkodzonym wzrokiem.

7. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem – Wakacyjna grupa wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodziców/opiekunów. Prowadzone będą grupowe zajęcia usprawniająco – terapeutyczne, zajęcia treningu umiejętności społecznych  - TUS oraz Grupa wsparcia dla Rodziców.

8. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu – Prowadzenie wczesnej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i niepełnosprawnemu. Organizacja wsparcia rehabilitacyjnego, logopedycznego, psychologicznego oraz terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. 

9. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wspieranie działalności seniorów. - Wzmocnienie pozycji osób starszych w życiu społecznym, poprzez działania na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej.

10. Uniwersytet Trzeciego wieku – „Ruch to zdrowie” – Celem jest wzmocnienie kondycji osób starszych, poprzez działania mające na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej seniorów. Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępu do zajęć prozdrowotnych oraz integracji społecznej.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn