14 lutego będziemy obdarzać się czułymi słówkami. Teraz zakochani mogą to zrobić także na naszych łamach, a dodatkowo otrzymać wyjątkową nagrodę – karnet MOSiR na basen i lodowisko o wartości 130 zł każdy.

Nieodłącznym elementem walentynek jest wysyłanie swoim wybrankom miłosnych życzeń i wyznań. W tym roku możecie zaskoczyć i oczarować swoje drugie połówki, biorąc udział w naszej zabawie.

Jeszcze przed świętem zakochanych za pośrednictwem www.informacje.kolobrzeg.pl możecie wyznać swoje najskrytsze uczucia. Tylko do poniedziałku trwa konkurs na najpiękniejsze i najbardziej oryginalne życzenia walentynkowe. Wystarczy wysłać autorskie życzenia na adres reklama@tkk.pl . Może to być rymowany wierszyk, romantyczne wyznanie lub po prostu krótki liścik. Spośród nich komisja konkursowa wybierze dwóch laureatów najbardziej oryginalnego wyznania.

Laureaci w nagrodę otrzymają karnet MOSiR na basen i lodowisko każdy o wartości 130 zł. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać e-mail na adres : reklama@tkk.pl w tytule wpisując "serce.tekst życzeń".

Życzenia można wysyłać od dziś do 13 lutego do godz. 20.

 

 

REGULAMIN 

Art. 1 Organizator 

1.Konkurs dla czytelników serwisu informacje.kolobrzeg.pl  pod nazwą „Walentynkowe życzenia” organizowany jest przez Telewizje Kablową Kołobrzeg Sp. z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu ul.Czarnieckiego 7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Kołobrzeg w Kołobrzegu pod numerem KRS 0000079308 oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 671-000-05-09, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

2. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Art. 2 Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest wybranie propozycji Walentynkowych życzeń .

Art. 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „TKK  i Radia „ Kołobrzeg, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. 

2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba zgłaszająca propozycję Walentynkowych życzeń . 

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 11.02.2016 r. do 13.02.2016r. i obejmuje zgłoszenia propozycji Walentynkowych życzeń: nadesłane drogą elektroniczną na adres reklama@tkk.pl wpisując w tytuł maila:"serce.tekst życzeń"

2. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: - imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy zgłaszającego, - propozycję Walentynkowych życzeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. 

3. Zgłaszając propozycję Walentynkowych życzeń , uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do proponowanej treści życzeń, a także, że przekazanie, wykorzystanie w szczególności podanie do publicznej wiadomości zaproponowanych Walentynkowych życzeń nie narusza przepisów prawa oraz praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

4. Zgłaszając propozycję Walentynkowych życzeń uczestnik wyraża zgodę na ich publikację  oraz imienia i nazwiska uczestnika konkursu na stronach internetowych,  a także na profilu informacje.kolobrzeg.pl  w serwisie Facebook.com

5. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć do godz. 18.00 w dniu 13.02.2016r.

6. W dniu 15.02.2016 r. na stronie internetowej www.informacje.kolobrzeg.pl zostanie opublikowana lista zwycięzców konkursu. 

7. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie.

1.  Art. 5 Ochrona danych osobowych 

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.  

Art. 6 Wygrana; Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Komisja konkursowa dokonuje spośród zgłoszonych propozycji Walentynkowych życzeń wyboru dwóch propozycji, kierując się m.in. takimi kryteriami jak oryginalność, wydźwięk, cechy wskazujące na to że propozycja przyciąga uwagę, jest przyjemna dla odbiorcy. 

2. Wszystkie przesłane zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie www.informacje.kolobrzeg.pl oraz profilu w serwisie Facebook.com.

Art. 7 Nagroda w Konkursie 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 2 karnety MOSiR na basen i lodowisko o wartości 130 zł każdy.

2. Fundatorem nagrody jest TKK Sp. z o.o. 

3. Zwycięzca może odebrać nagrodę po 7 dniach od zakończenia Konkursu, ale nie później niż 10 dni po zakończeniu Konkursu, w dziale marketingu TKK w Kołobrzegu , ul.Czarnieckiego 7.

4. Wydanie nagrody następuje zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). 

Art. 8 Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu . 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 9 Zmiany Regulaminu 

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą 

Art. 10 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu, regulamin pozostaje do wglądu w TKK

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn