×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

8 czerwca odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. W pierwszej części obrad najwięcej uwagi poświęcono sprawom związanym z przygotowaniem gminy do sezonu letniego 2018 roku. Większością głosów wójt Jerzy Kołakowski otrzymał absolutorium za 2017 rok.Informacje ze swojej działalności przedstawili zaproszeni goście: z Komendy Powiatowej Policji z Kołobrzegu, Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu, oraz kierownik obsługi plaży w Ustroniu Morskim. Relację z przygotowań do wakacji zdali również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik referatu promocji i rozwoju oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
Po przerwie, sekretarz gminy, Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informację o przeprowadzonych przetargach. Kolejne
sprawozdanie, tym razem z wykonania budżetu za 2017 r. i opinię RIO zaprezentowała skarbnik, Katarzyna Kruszyńska. Swoje opinie w tej sprawie wygłaszali : przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Komisji Budżetu, oraz przedstawiciele klubów radnych, a potem na sali sesyjnej toczyła się dyskusja. W wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 r., w tym udzielenia wójtowi gminy absolutorium za rok ubiegły, radni wypowiedzieli się następująco: 8 za, 6 przeciw, a 1 wstrzymujący się od głosu. Tym samym większością głosów wójt Jerzy Kołakowski otrzymał absolutorium za 2017 r. - Składam serdeczne podziękowania za udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu – mówił wójt. Głos zabrał także przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab, dziękując gospodarzowi naszej gminy za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu.
W kolejnej części sesji radni przyjęli 15 uchwał, w tym:
– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności ;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024;
– w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie;
– w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości;
- w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim;
– w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim;
– w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości ;
– w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;
– w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;
– w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na parkingach niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;
– w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;
- rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie.
Na zakończenie obrad, radni zapoznali się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w 2017r. Wysłuchali sprawozdania wójta z
działalności w okresie międzysesyjnym. W tej części sesji był też czas na głos mieszkańców, interpelacje oraz zapytania radnych.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn