Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy. Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia (dla wniosku do 31.01.2022r.). Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać się będzie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę;

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego rocznie:

- 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych;

- 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych;

- 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych;

- 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

- 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych;

- 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych;

- 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych;

- 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn