W małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja prasowa prezydent Anny Mieczkowskiej, dotycząca budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski na rok 2020 startuje pod hasłem „BO masz wpływ na Kołobrzeg”.

Podczas konferencji, w której udział wzięła również pełnomocnik prezydenta ds. budżetu obywatelskiego Joanna Pawlak, szczegółowo przedstawiona została idea budżetu obywatelskiego oraz informacja jak zgłosić projekt i jak będzie przebiegać głosowanie. Zaprezentowany został również dokładny harmonogram czasowy. Budżet obywatelski 2019, zagości w Kołobrzegu po raz trzeci. Dwie poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki nim udało się stworzyć m.in. taras widokowo – wypoczynkowy z zejściem na plażę zachodnią oraz Plac Trzech Pokoleń - miejsce rekreacji na Osiedlu Radzikowo. Tegoroczny budżet wyniesie 1 mln złotych.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty w dwóch kategoriach: infrastrukturalnej (budżet na projekty - 800 tysięcy złotych; limit dla jednego projektu 400 tysięcy złotych) oraz społecznej (budżet na projekty - 200 tysięcy złotych; limit dla jednego projektu 40 tysięcy złotych). Jak powiedziała Anna Mieczkowska: "Zaplanowaliśmy szeroką kampanię informacyjną dotyczącą zarówno budżetu jak i zachęcającą mieszkańców do udziału w tej inicjatywie. Ja ze swojej strony gorąco zachęcam wszystkich – składajcie wnioski, głosujcie – budżet obywatelski – BO masz wpływ na Kołobrzeg".

Harmonogram budżetu obywatelskiego w 2019 roku:

15 lipca – 30 sierpnia – zgłaszanie projektów,

do 27 września – weryfikacja projektów,

2 października – publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych,

3 – 9 października – składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów,

21 października – losowanie numerów projektów do głosowania,

do 24 października – publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie,

28 października – 12 listopada – głosowanie mieszkańców,

do 9 grudnia – weryfikacja i liczenie głosów,

do 13 grudnia – ogłoszenie wyników głosowania.

 

Jak zgłosić projekt: 

1. Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać wnioskodawca, który jest mieszkańcem Kołobrzegu.

2. Wnioskodawca musi skonsultować swój pomysł z mieszkańcami Kołobrzegu i uzyskać poparcie projektu – zebrać podpisy od co najmniej 15 osób.

3. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.

4. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym.

5. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć czytelną listę osób popierających projekt. Formularze zgłoszenia jak i listy poparcia dostępne są na stronie www.bo.kolobrzeg.pl i w Biurze Obsługi Klienta.

6. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, o której mowa w pkt 2, nie wlicza się wnioskodawcy.

7. Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty: jeden z kategorii infrastrukturalnej i jeden z kategorii społecznej.

8. Mieszkaniec Kołobrzegu może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby projektów.

9. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia na formularzu zgłoszeniowym należy uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

10. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej budżetu obywatelskiego oraz w Biurze Obsługi Klienta.

11. Wypełnione formularze zgłoszenia projektu wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie: papierowej osobiście w siedzibie Urzędu BOK, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg lub papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

12. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w terminie od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.

13. Co należy wziąć pod uwagę pisząc projekt? Musi należeć do katalogu zadań własnych gminy, musi być zgodny z przepisami prawa, koszty realizacji projektu winny być oszacowane rzetelnie i kompleksowo, jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na daną kategorię budżetu obywatelskiego, realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego, jest ogólnodostępny, jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie miasta, nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego,przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania, nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

14. Wnioskodawca zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny, zakupu sprzętu itp.

15. Przy określaniu szacunkowego kosztu brutto zadania można korzystać z cennika miejskiego.

16. Podczas etapu zgłaszania pomysłów Wnioskodawca ma prawo do konsultowania założeń i treści projektu z wydziałami Urzędu Miasta lub miejską jednostką organizacyjną w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza, przybliżonych kosztów i lokalizacji projektowanych zadań, własności terenu, na którym przewiduje się realizację zadania.

17. W razie stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o ich usunięcie w terminie 5 dni roboczych, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie projektu bez rozpoznania.

18. W przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej Wnioskodawca zostanie o tym pisemnie powiadomiony. Ocena negatywna musi zawierać uzasadnienie.

19. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od negatywnej oceny formalnej do Prezydenta Miasta, w terminie 5 dni roboczych. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 5 dni roboczych.

20. W przypadku pozytywnego wyniku oceny formalnej, projekt zostaje przekazany za pośrednictwem Prezydenta do oceny merytorycznej właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta.

21. Pamiętaj, aby nazwa projektu była zrozumiała i jasno określała projekt. Nazwa ta będzie eksponowana na liście projektów poddanych pod głosowanie.

22. Należy przemyśleć tekst, który wpisuje się w rubrykę "Skrócony opis projektu na stronę internetową" (do dyspozycji jest 500 znaków ze spacjami, co oznacza, że dłuższe opisy będą ucinane po osiągnięciu limitu znaków).

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn