Oświadczenie za oświadczenie. Do tekstu ATF odnosi się J.Wolski: - Miasto oczekuje, że firma ATF będzie dążyła do jak najszybszego wyeliminowania uchybień w świadczeniu usługi odbioru odpadów. Z uwagi na to, że nadal występują potwierdzone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych, wynikających z umowy, obowiązków Wykonawcy, Miasto przystąpi do naliczania kar umownych.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...

"ATF dokłada wszelkich możliwych starań, angażując dostępne siły i środki, aby nowy system odbioru odpadów na terenie Kołobrzegu jak najszybciej zaczął funkcjonować bez zarzutu. Bezspornym jest, że w ramach nowego systemu nadal występują utrudnienia, których wspólnie z Miastem Kołobrzeg nie udało się nam jeszcze usunąć." Poniżej publikujemy oświadczenie firmy.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...